வெளிப்படையான தரவுகள்

தனது தினசரி கணக்குகளை வெளிப்படையாக பொதுவெளியில் வெளியிடும் உலகின் முதல் தமிழமைப்பு – ஒரு ரூபாய் அறிவியல் தமிழ் மன்றம் (இதன் மீது சொடுக்கவும்) shorturl.at/wFMPY

ஒரு ரூபாய் அறிவியல் தமிழ் மன்ற உறுப்பினர்கள் விபரம் – shorturl.at/ksvK6

மன்றத்தின் திட்டங்களுக்கு உலகத் தமிழர்களின் பங்களிப்பு பற்றிய
வரவு செலவு கணக்குகள் என்ன ?
shorturl.at/cJPQY