தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட வணிகத்துறை ஆளுமைகள் – யார் ? எவர் ?