மாணவர் மெய்நிகர் தமிழுரை

Toe Foundation (Canada), மணவை முஸ்தபா மெய்நிகர் அறிவியல் தமிழிருக்கை, ஒரு ரூபாய் அறிவியல் தமிழ் மன்றம் ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து வழங்கும் வாராந்திர மெய்நிகர் தமிழுரை நிகழ்வு.

Vision Statement: The Vision in creating the Tamil Skill lab is to enhance the Presentation and Oration Skills of the Students of Tamil Diaspora. The Events will be held biweekly. Panel of Scholars from across the globe will evaluate the students with the best and stringent measures of International Quality.

Frequently Asked Questions
1.Explain the concept of the project in brief? அறிவியல் தமிழ் மாணவர் பேச்சுப்போட்டிகள்
Scientific Tamil Oration Competition by School and College Students – Project ID: IATTP1 conducted by the International Applied Tamil Team – 42 Events Successfully completed as on January 21, 2023.

2.What are the roles for each organization for the Project ? – Providing Complete Financial Support (Toe Foundation Canada), Providing Zoom Connectivity (One Rupee Scientific Tamil Trust), Providing Strategic support of running the zoom event and connecting it live to YouTube (Manavai Mustafa Scientific Tamil Virtual Chair)

3.Who is the Program Director ? Prof. Velammal madam (For the calendar year of 2023)

4.How to Participate in the event ? Contact the program director and express your willingness.

5.What topics are allowed ? 21st Century viewpoint of the Ancient Tamil Literature or Modern Scientific Topics (All Branches of Science)

6.Who can participate ? Students (School and College) (Age > 7 till Completion of PhD)

7.Method of Presentation? Zoom Meeting – PowerPoint Screen Sharing – Video ON or OFF (Optional) – Alternate Week – Fixed time – Friday Evening at 19:30 PM Madurai Time.

8.What are the Standard Evaluation Procedures ? The Jury of Examiners will evaluate the presentation in the International Standards and will furnish the score to Toe Foundation which will provide the prize money – 500 INR for First Prize, 300 INR for Second Prize and 100 INR for the Third Prize.

YouTube Videos of the Project:
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 1
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 2
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 3
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 4
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 5
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 6
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 7

Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 8
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 9
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 10
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 11
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 12
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 13
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 14
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 15
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 16
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 17
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 18
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 19
Tamil.Skill.Lab| மாணவர் அறிவியல் தமிழுரை | உரை 20