நிறைவான தமிழ்க்கல்வி

Supplementary Videos for Undergraduate Tamil BA Students

தமிழ் இளங்கலை மாணவர்களுக்கு ஆழ்ந்த கல்விஇங்குள்ள கேள்விகளை சொடுக்கினால் ஆழ்ந்த ஞானம் திறக்கும்

 1. தமிழின் முதல் புதினமான பிரதாபமுதலியார் சரித்திரம் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக?
 2. சாகித்யஅகாடமிப்பரிசுப்பெற்றத்தமிழ்புதின எழுத்தாளர்களைக்குறிப்பிடுக
 3. வீரமாமுனிவர் தமிழ் உரைநடை யின் முன்னோடிநிறுவுக.
 4. குளத்தங்கரைஅரசமரம்-விளக்குக
 5. சிறுகதை வரலாற்றில் புதுமைப்பித்தன் பணியினைக்குறிப்பிடவும்.
 6. ஆரம்ப காலத்தில் எழுதப்பட்ட சிறுகதைகளைப் குறிப்பிடுக.
 7. நவீன சிறுகதைகளின் வரலாற்றை எடுரைக்கவும்.
 8. மரபுக்கவிதைக்குரிய இலக்கணத்தினைக்குறிப்பிடுக?
 9. மரபுக்கவிதையின்இலக்கியவடிவம் குறித்து எழுதுக?
 10. நாமக்கல்கவிஞர்.சிறுகுறிப்பு எழுதுக?
 11. வாணி தாசன் என்ற மரபு கவிஞர் பற்றி எழுதுக?
 12. தமிழில் புதுக்கவிதைத்தோன்றியவரலாற்றினைக்குறிப்பிடுக?
 13. நா.பிச்சமூர்த்தி புதுக்கவிதையின் பிதாமகர் என்று அழைக்க காரணம் என்ன?
 14. தற்காலப்புதுக்கவிஞர்களின் பெயர்களைப்பட்டியலிடுக
 15. தமிழ்நாடகமுன்னோடிகளைப்பற்றிக்குறிப்பெழுதுக.
 16. தெருக்கூத்துஎன்றால் என்ன?
 17. நவீனநாடகம் குறிப்பெழுதுக?
 18. நவீன நாடகத்தின் முன்னோடிகளைப்பற்றி எழுதுக?