வாழ்க்கை ஆவணத் திட்டம்

The Great Indian Gene Life Archive Project

இணையமே இன்றைய கல்வெட்டு திட்ட விளக்கம் – Dr. செம்மல் முஸ்தபா (Click to Watch Video)
https://youtu.be/CZgVvbi47GE?si=KYHbo51-YaKl8syY


List of the Digital Files,

Clause 1

தமிழ் அறிஞர்கள் 

(1.) பிறந்த ஊர், குடும்பம் பற்றி ? (2) படித்த கல்வி நிலையங்கள், நினைவில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பற்றி ? (3) செய்த தொழில் என்ன ? (4) செய்துள்ள தனித்துவமான தமிழ்ப்பணிகள் யாவை ? (5) செய்ய விரும்பும் தமிழுக்கான கனவுத்திட்டம் என்ன ? (6) ஆக்கங்கள் (நூல், படைப்புகள்)  ? (7) பெற்றுள்ள அங்கீகாரம் (விருதுகள்) ? (8) தமிழில் பிடித்த இலக்கியப் பகுதி என்ன ? (9) பிடித்த தமிழ் நூல் எது ? (10) தமிழ் மொழியைப் பற்றிய கருத்து ? (11) இன்றைய தமிழ்ச் சமூகத்தில் விரும்பாத தன்மை எது ? (12) அடுத்த தலைமுறைக்குச் சொல்ல விரும்பும் செய்தி என்ன ?

திரு.கரந்தை காளிதாசன் – Part 1 of 2 – https://youtu.be/yxK6pDPprqY?si=f3ClOra6UKnK8B8O (Click to Watch Video)

திரு.கரந்தை காளிதாசன் – Part 2 of 2 – https://youtu.be/pNqjpCNOlt8?si=DeFOvShiP_hZuNl5 (Click to Watch Video)

Clause 2

தமிழ்த் தொண்டாற்றியவர்கள்

Clause 3

தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு துணை நின்றவர்கள்

Clause 4

தமிழகம், புதுவையில் பணியாற்றிய மூத்த பேராசிரியர்கள்

STVL11AAAB – Life Archive of Senior Physiologists – Great Indian Gene Life Archives – Prof Govindasamy Kumaramanickavel